شرح کالا

مدل

ابعاد کارتن مادر

تعداد کالا در هر بسته کادوئی

تعداد کالا در کارتن مادر

وزن کارتن مادر (کیلوگرم)

کاسه بزرگ نشکن
کاسه متوسط نشکن
کاسه کوچیک نشکن

144
146
147

31*25*49

 

6
8
24

13/56
11/50
13/44